Privacyverklaring

Volgens de privacywet-regelgeving (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming) is Hartsgevoel, gevestigd aan Reggelaan 8, 8033 AV, Zwolle, verplicht de cliënt te informeren over hoe er met de gegevens van de cliënt wordt om gegaan. Wat ermee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dit staat verwoord in deze privacyverklaring.

Hartsgevoel vindt de bescherming en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Hartsgevoel heeft een geheimhoudingsplicht, respecteert jouw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hartsgevoel verwerkt en beveiligt jouw gegevens dan ook met grote zorgvuldigheid.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/WKKgz). Ik heb als enige toegang tot dit dossier. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Tevens kan het gegevens bevatten die noodzakelijk zijn voor jouw behandeling die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraagt Hartsgevoel toestemming middels een behandelovereenkomst.

Persoonsgegevens die Hartsgevoel verwerkt

Hartsgevoel verwerkt persoonsgegevens voor de factuur. Hieronder vind je een overzicht van gegevens die worden verwerkt omdat zij o.a. door de zorgverzekeraar worden gevraagd, waardoor je de factuur kunt declareren bij de zorgverzekeraar:

 • Naam (voornaam en achternaam/bedrijfsnaam)
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Polisnummer en naam zorgverzekering
 • Mogelijke andere gegevens die niet genoemd zijn, maar nodig zijn om dienstverlening uit te voeren.

Digitale gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer met wachtwoord en de handmatige cliëntdossiers worden bewaard in een afgesloten archiefkast. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraagt Hartsgevoel om toestemming van hun ouders of voogd.

Voor welk doel heeft Hartsgevoel je gegevens nodig

Hartsgevoel verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je optimaal te kunnen behandelen
 • Je te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 • Ten behoeve van de financiële administratie voor het sturen van de factuur, het afhandelen van je betaling
 • Om andere zorgverleners te informeren, alleen na expliciete schriftelijke goedkeuring
 • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Bewaren persoonsgegevens

Cliëntgegevens worden voor een periode van twintig jaren bewaard conform de wettelijke verplichting, daarna worden zij vernietigd.

Delen met derden

Hartsgevoel deelt je gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@hartsgevoel.nl.