Algemene voorwaarden

Respect, eerlijkheid en openheid zijn noodzakelijk voor een therapie- of coachtraject. Voor zowel van therapeut naar cliënt als andersom. Bij het sluiten van een behandelovereenkomst gaat Hartsgevoel Psychodynamische Therapie en Coaching (lees verder als Hartsgevoel) uit van de volgende voorwaarden.

Beroepsprofessionaliteit

 1. Hartsgevoel is een eenmanszaak en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.
 2. Ik ben als therapeut lid van de beroepsvereniging VBAG en ben gehouden en werk volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen van deze beroepsvereniging. 
 3. Tevens sta ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
 4. Hartsgevoel behoudt zich het recht om cliënten te weigeren en zal, indien dit het geval is, de reden opgeven.
 5. In geval van een geschil is het advies om dit eerst met mij te bespreken, zodat we kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen. Lukt dit niet dan kan de cliënt zich wenden tot de beroepsvereniging VBAG waarbij Hartsgevoel is aangesloten. 

Behandeling

 1. Voor de start van een therapie-of coachtraject sluiten therapeut en cliënt samen een behandelovereenkomst. Door het ondertekenen van de behandelovereenkomst verleent de cliënt daarmee toestemming van deze algemene voorwaarden. De behandelovereenkomst dient door de cliënt te worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd.
 2. Interventies waarvan de cliënt kennisgenomen heeft, mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ter beschikking gesteld materiaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd worden of verspreid worden onder derden.
 3. Na afloopt van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt en hoe hij/zij de sessie ervaren heeft. Hartsgevoel adviseert de cliënt dan over manieren om de praktijk op een verantwoorde wijze te verlaten. Als therapeut aanvaard ik geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt na de sessie, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan, dan wel enige medische informatie of andere voor de therapie belanghebbende informatie hebt verzwegen of achtergehouden. Alle eventueel nadelige gevolgen welke voortvloeien uit het achterhouden van informatie, zijn voor eigen verantwoordelijkheid.
 4. Behoudens nadrukkelijk schriftelijk bezwaar van de cliënt, is Hartsgevoel vrij te overleggen met de doorverwijzende arts, therapeut of andere behandelaar.
 5. Hartsgevoel behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholische dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op recept van arts). Indien de cliënt bij aanvang van de sessie onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.
 6. Op het moment dat ik ziek ben vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt in overleg naar een andere datum/tijd verplaatst.
 7. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met de cliënt vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.
 8. De behandelovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de afgesproken behandeling. Na afloop eindigt de overeenkomst automatisch. De overeenkomst eindigt tussentijds door opzegging van de cliënt of van mij als therapeut. De tot dan gemaakte kosten van de therapie komen voor de rekening van de cliënt.

Tarieven en betaling

 1. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Actuele tarieven worden gepubliceerd op de website van Hartsgevoel (www.hartsgevoel.nl).
 2. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan. 

Annulering van de behandeling

 1. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos geannuleerd worden. Bij overschrijding van deze termijn of bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht.
 2. In geval van ziekte van de cliënt of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. 
 3. Indien de cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd komt, wordt de oorspronkelijk eindtijd aangehouden. Bij 15 minuten later dan de afgesproken aanvangstijd, vervalt de sessie. De kosten worden volledig doorberekend (uitgezonderd bijzondere overmachtssituaties buiten de wil van de cliënt om).

Vastleggen van gegevens

 1. Cliënt heeft kennisgenomen van de Privacyverklaring en geeft door het ondertekenen van de behandelovereenkomst toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in een cliëntendossier ten behoeve van de facturatie en conform de informatieplicht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Cliëntgegevens worden voor een periode van 20 jaren bewaard, daarna worden zij vernietigd.